SOPIMUSEHDOT

1. Kuntosali FIT:llä sopimus on toistaiseksi voimassaoleva, joten emme vaadi asiakkailtamme pitkää sitoutumista. Voit olla asiakkaanamme esim. 4 kuukautta ja irtisanoa sopimuksesi ilman lisäkuluja. Asiakkuus päättyy irtisanoutumisesta seuraavan laskutuskauden loppuun.

2. Asiakas treenaa omalla vastuulla. Kuntosali FIT vastaa laitteiden toimivuudesta ja ohjaajien pätevyydestä sekä ammatillisuudesta.

3.Kuntosalin asiakkaalla on oikeus tuoda ystävä yhden kerran vierailemaan kuntokeskuksessa asiakaspalvelun aukioloaikana. Veloitukseton tutustumiskäynti ei koske ulkopaikkakuntalaisia. Mikäli vierailija tuodaan sopimatta henkilökunnan kanssa, kuntokeskuksella on oikeus veloittaa asiakkaalta kertamaksu kolminkertaisena. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin.

4. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu keskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kolmella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

5. Kuntosali on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimienhinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

6. Maksujen viivästyessä on salilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.

7. Ennakkoilmoituksena suoraveloituksesta toimii tämä jäsensopimus, johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä ja erääntymispäivä. Asiakas voi pyytää keskukselta vuosittain listan, jossa on merkitty koko kalenterivuoden suoraveloituspäivät.

8. Laskun maksamatta jättäminen ei riitä asiakkuuden lopettamiseen, vaan irtisanomiseen tarvitaan paikalla käynti tai sähköposti. Puhelua emme voi noteerata irtisanomisissa. Tauolta ei voida irtisanoutua suoraan, vaan noudatamme normaalia irtisanomisaikaa vain silloin, kun asiakas on aktiivinen.

9.Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntosalin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä kuntosalilla pyydettäessä.

KUNTOSALIN SÄÄNNÖT

1. Asiakkailta odotetaan kuntosalillaja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Salilta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuk- sesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin

2. Asiakas on vastuussa siitä, että kuntosalin tarjoamat liikunta- aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita yms niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla omalla vastuulla.

3. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö kuntosalilla on kielletty.

4. Kuntosali tarjoaa lukittavat säilytyslokerot harjoittelunaikaiseen käyttöön. Jäsen käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä kuntosali vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

5. Tupakointi ei ole sallittua missään kuntosalin tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Lasten (alle 13 v.) tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa kuntosalin henkilökunnalle.

6. Mikäli kuntosalin siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntosalin johdolle.

7. Kuntosalin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

8. Asiakas sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina kuntosalille tullessaan kortinlukijaan.

9. Kuntosalilla on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan keskuksen ilmoitustauluilla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.

10. Kuntosali varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.